Service

Discipline

 • 2003/4, 数理社会学会編集委員(~2005/3)
 • 2005/2, 日本ソフトウェア科学会ネットワークが創発する知能研究会プログラム委員(現在に至る)
 • 2005/6, 第3回日米数理社会学合同会議(数理社会学会・アメリカ社会学会数理社会学セクション共催)オーガナイザー
 • 2006/9, 数理社会学会第42回大会大会委員長
 • 2007/4, 数理社会学会渉外理事(~2009/3)
 • 2007/4, 数理社会学会編集委員(~2009/3)
 • 2007/4, 日本社会心理学会編集委員(~2011/3)
 • 2008/5-6, 第4回日米数理社会学合同会議(数理社会学会・アメリカ社会学会数理社会学セクション共催)オーガナイザー
 • 2008/10, NPO法人横断型基幹科学技術研究団体連合「分野横断型科学技術アカデミック・ロードマップ(社会システムのシミュレーション・モデリング技術分野WG [WG2])」委員(~2009/3)
 • 2009/4, 数理社会学会庶務理事(~2011/3)
 • 2010/5, 一般社団法人社会調査協会編集委員(~2014/3)
 • 2010/6, 日本社会心理学会第12回学会賞選考委員(~2010年9月)
 • 2011/9, 数理社会学会第52回大会 日本ソフトウェア科学会「ネットワークが創発する知能研究会」11年度大会 合同大会 大会委員長
 • 2011/9, 数理社会学会第52回大会 日本ソフトウェア科学会「ネットワークが創発する知能研究会」11年度大会 合同大会 シンポジウム「人間の行動モデル再考」の共同企画者
 • 2013/4, 数理社会学会渉外理事(~2015/3)
 • 2013/4, 数理社会学会編集委員(~2015/3)
 • 2015/8, 数理社会学会第11回数理社会学会論文賞選考委員会委員(~2016年8月)
 • 2017/4, 数理社会学会監事(~2019/3)
 • 2019/12, 社会関係学会(2021年3月発足)発起人
 • 2021/7, 社会関係学会編集委員